REGULAMIN NEWSLETTERA

 

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 6 lutego 2020 roku Dz. U. 2020 poz. 344 ze zmianami). Regulamin określa zasady świadczenia usług dostarczania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (dalej jako: „Newsletter”).
 2. Usługa Newslettera świadczona jest przez Stowarzyszenie ArgDiaP (dalej jako „Usługodawca”) z siedzibą w Krakowie (30-045) przy ul. Królewskiej 2, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji Społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738735 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające numer NIP: 6772435853, REGON: 380680753.
 3. Za pośrednictwem usługi Newslettera Usługodawca będzie przesyłał informacje związane
  z prowadzoną działalnością Usługodawcy.
 4. Korzystanie z usługi Newslettera jest bezpłatne.
 5. Zamówienie usługi Newslettera jest możliwe po zarejestrowaniu się w bazie subskrybentów. Rejestracja w bazie subskrybentów jest dobrowolna i może zostać dokonana przez każdego użytkownika Internetu. Użytkownicy poniżej 16 roku życia muszą uprzednio uzyskać zgodę rodzica (przedstawiciela ustawowego) na rejestrację w bazie subskrybentów.
 6. Osoba zamierzająca zamówić usługę Newslettera, przed dokonaniem rejestracji, wyraża zgodę na warunki opisane w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce prywatności Usługodawcy,
  a także wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub udostępni w tym celu Usługodawcy email na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.
 7. Rejestracja w bazie subskrybentów i zmówienie usługi Newslettera następuje poprzez podanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym Newslettera na stronie internetowej argdiap.pl oraz dokonanie weryfikacji zgodnie z instrukcją określoną w wiadomości przesłanej na podany przez Zamawiającego adres e-mail.
 8. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z usługi Newslettera, poprzez wysłanie z zarejestrowanego adresu poczty elektronicznej wiadomości e-mail na adres contact@argdiap.pl, wskazując w temacie „Rezygnacja z Newslettera”. Rezygnacja
  z korzystania z usługi Newslettera jest równoważna z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia tej usługi.
 9. Przetwarzanie danych osobowych związku z przesyłaniem Newslettera jest niezbędne dla świadczenia usługi Newslettera.
 10. Usługodawca ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania Newslettera bez wcześniejszego powiadomienia, w szczególności Usługodawca może swobodnie określać częstotliwość przesyłania Newslettera.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji Newslettera wynikającą z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, w tym także nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych osoby zamawiającej usługę Newslettera.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej argdiap.pl. W takim przypadku usługodawca prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych zmian, powinien zrezygnować z Newslettera w sposób wskazany w ust. 8. Regulaminu.
 13. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem argdiap.pl i wchodzi
  w życie z chwilą jego opublikowania.