Polityka prywatności:

WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona w celu przedstawienia zasad ochrony prywatności osób korzystających z serwisu dostępnego pod adresem argdiap.pl oraz zasad przetwarzania
i ochrony danych osobowych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu – Stowarzyszenie ArgDiaP z siedzibą w Krakowie (30-045) przy ul. Królewskiej 2, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738735 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające numer NIP: 6772435853, REGON: 380680753.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: contact@argdiap.pl lub listownie, na wskazany powyżej adres siedziby Stowarzyszenia.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 123 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Państwa, jako osób, których dane dotyczą. W szczególności Administrator zapewnia, że:

a) zbierane przez niego dane są przetwarzane w sposób przejrzysty, rzetelny i zgodny z prawem,

b) zbieranie danych następuje wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, w zakresie adekwatnym dla tych celów,

c) dane są przechowywane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,

d) dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może przetwarzać takie dane osobowe takie jak: adres IP, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, jak również inne dane osobowe, które z własnej inicjatywy przekażą Państwo Administratorowi.

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień na Państwa pytania, w tym w przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail, jak również w celu umożliwienia Państwu skorzystania z usługi newslettera. Administrator może również zainicjować w serwisie argdiap.pl na przykład takie funkcjonalności, jak rejestracja na konferencje naukowe czy zgłoszenia do współpracy przy projektach, oraz inne podobne.  Podstawę przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych  stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przekazane dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami prawnymi, gdyby wiązały się one z treściami przekazanymi Administratorowi za pośrednictwem strony internetowej.

Korzystanie z serwisu argdiap.pl oraz jego poszczególnych funkcjonalności, a tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy ich podania, korzystanie z serwisu może być utrudnione, a udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania – niemożliwe.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane – w niezbędnym zakresie – przez podmioty współpracujące z Administratorem. Podmioty te będą uprawnione do dokonywania przetwarzania danych w imieniu Administratora, zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto, Administrator może przekazać Państwa dane osobowe do kompetentnych organów władzy państwowej, jeżeli organy te zażądają przekazania takich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane zasadniczo nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyłączeniem możliwości korzystania przez Administratora z usług społeczeństwa informacyjnego, w tym usług hostingu lub funkcjonalności tzw. chmury obliczeniowej. W tych przypadkach Administrator upewni się, że dostawca usług zapewnia poziom ochrony odpowiadający wymogom RODO oraz innych właściwych regulacji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania danych przez Administratora nie będzie dłuższy niż jest to konieczne, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO. Administrator nie przechowuje danych osobowych, jeżeli odpadł cel ich przetwarzania, w szczególności po upływie okresu przedawnienia przysługujących stronom roszczeń.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci przetwarzanych automatycznie plików tekstowych, wysyłanych przez serwer, które są zapisywane i kojarzone wyłącznie z Państwa przeglądarką internetową. Pliki cookies gromadzą między innymi dane następujących kategorii: adres IP, informacje o systemie operacyjnym oraz używanej przeglądarce internetowej; pliki te nie ingerują w Państwa dane lub ustawienia. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej w następujących celach:

a) dostosowywania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji (np. dotyczących rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej,

b) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej (w zakresie informacji takich jak adres IP, rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego, język i ustawienia strefy czasowej, czas dostępu i adres odsyłających stron internetowych).

Zgoda na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies na Państwa urządzeniu jest wyrażona za pomocą ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Mają Państwo możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień Państwa przeglądarki internetowej, w szczególności mogą Państwo częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody lub jeżeli chcą Państwo wycofać dotychczas udzieloną zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez stronę internetową, powinni Państwo odpowiednio zmodyfikować ustawienia używanej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies poprzez zablokowanie ich używania.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy Państwa przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się przykładowe linki do informacji na temat usuwania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym strona jest przechowywana. Każde zapytanie skierowane do serwera jest zapisane w logach serwera.

Logi obejmują między innymi Państwa adres IP, datę oraz czas serwera, a także informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, których Państwo używają. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej i nie są przez nas wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE PODLEGAJĄCE PRZETWARZANIU

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Administratora;
  2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
  3. prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a także prawo do uzyskania tej kopii w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy;
  4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych – w szczególności poprzez zablokowanie używania plików cookies – oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dokonywanego z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora;
  5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
  6. prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
  7. prawo do złożenia Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem takiej zgody.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator poprzez swoja stronę internetową nie zbiera żadnych danych osobowych w sposób zautomatyzowany za wyjątkiem informacji znajdujących się w plikach cookies. Informacje zgromadzone w plikach cookies, zebrane w sposób zautomatyzowany nie będą stanowić podstawy jakichkolwiek skutków prawnych wobec użytkowników serwisu argdiap.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Państwa danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator jako Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2019, poz. 123 ze zm.) stosuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego oraz RODO.

Polityka prywatności w aktualnym brzmieniu obowiązuje od dnia 24 marca 2020 roku. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie internetowej.